Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu

Obchodné podmienky

Aby sme Vás mohli zaregistrovať do nášho vernostného programu a Vy ste mohli nerušene a neobmedzene využívať všetky naše marketingové služby a výhody členstva v rámci vernostného systému  Bonus-Card, je potrebné, aby ste nám udelili súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov na tento účel, ktorého text je nižšie uvedený.

 

Podpisom tohto súhlasu zároveň potvrdzujete, že ste sa riadne oboznámili so  všeobecnými  pravidlami vernostného programu „Bonus-Card“. Všeobecné podmienky vernostného programu „ Bonus-Card“ ako i podrobnejšie informácie o ochrane a spracúvaní osobných údajov u prevádzkovateľa sú k dispozícii na  www.casinobratislava.sk ako aj vo všetkých prevádzkach prevádzkovateľa.


V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (ďalej oba len „Zákon“) súhlasím so spracovaním, uchovávaním a zhromažďovaním osobných údajov: titul, meno a priezvisko, dátum narodenia,  rodné číslo, adresa trvalého alebo iného pobytu, prípadne korešpondenčná adresa, e-mail, telefonický kontakt, číslo OP, príp. č. iného dokladu (pasu, vodičského preukazu, preukazu o povolení pobytu cudzincov), údaj o registrácii vo vernostnom systéme alebo účasti na hazardnej hre v herni/kasíne, informácie o výhrach (vrátane vkladov, stávok, výhier a ďalších spôsobov využívania hazardných hier), prevádzkovateľom:  Rebuy Stars CASINO s. r. o.,  Ivanská cesta 26,  821 04  Bratislava, IČO:  36 721 492 (ďalej len „prevádzkovateľ“) a subjektami zmluvne poverenými prevádzkovateľom k spracovaniu osobných údajov, a to pre nasledovné účely:

  • k obchodným a marketingovým aktivitám spojeným s poskytovaním služieb v rámci vernostného systému Bonus-Card ako i iných vernostných systémov (najmä na účely vedenia Vášho vernostného konta a priznávania príslušných výhod, zasielania informácií o aktuálnych akciách a súťažiach a zabezpečenia Vašej účasti v nich, ponúkania našich  služieb, zvyšovania kvality a komplexnosti našej komunikácie s Vami a marketingového analyzovania a profilovania )

 

Na účely jednoznačnej identifikácie klientov (hráčov), na ktorú je prevádzkovateľ povinný v zmysle zákona č. 297/2008 Z. z. zákona o ochrane  pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti  a o ochrane  pred financovaním  terorizmu v platnom znení ako i za účelom zjednodušenia poskytovania služieb prevádzkovateľom, prevádzkovateľ spracúva biometrické charakteristiky vášho podpisu. K takémuto spracúvaniu Vášho podpisu však dochádza na právnom základe Vášho  súhlasu a v prípade jeho neudelenia k takémuto spracúvaniu dochádzať nebude.

Dynamický biometrický podpis je formou autentizácie klienta, ktorá nahradzuje tzv. tradiční podpis na papier. Podpisovanie prebieha tak, že sa klient podpíše k vyobrazenému dokumentu na špeciálne snímacie zariadenie (tablet, či k tomu špeciálne určená podpisovacia plocha), ktoré zaznamená grafickú podobu podpisu ako i biometrické údaje tohto podpisu, najmä rýchlosť, tlak, sklon, či sled ťahov pri vyhotovovaní podpisu. Biometrické údaje sú spracované a uložené vo forme počítačových dát, zašifrované a takto vytvorený podpis je nerozdeliteľne spojený s podpisovaným dokumentom v elektronickej podobe. Takto podpísaný dokument má rovnakú právnu silu a záväznosť ako dokument podpísaný tradičným spôsobom.

 

 

Bol som tiež riadne informovaný  o práve k prístupu k mojim osobným údajom, o práve vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o mojej osobe spracúvané, o práve na opravu osobných údajov, o práve na vymazanie osobných údajov alebo o práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov, o práve požadovať zoznam mojich  osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, práve na doplnenie, blokovanie osobných údajov, o práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona ako  i o možnosti kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a práve požadovať ich likvidáciu v súlade so Zákonom, a to na základe písomnej žiadosti  zaslanej na email prevádzkovateľa:  office@casinobratislava.sk alebo na adresu:  Rebuy Stars CASINO s. r. o. so sídlom v Bratislave, Ivanská cesta 26 , IČO: 36 721 492 .